Dix Mountain

Dix Mountain from Giant Mountain

Dix Mountain from Giant Mountain